Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Dożywianie

29/03/2016


PDF DRUKUJ

Na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój realizowany jest wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. W ramach w/w programu osoby i rodziny o niskich dochodach mogą otrzymać wsparcie w formie:

- posiłku

- świadczenia pieniężnego na zakup żywności

- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

 

O pomoc w ramach programu mogą starać się:

- rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771 zł

- osoby samotnie gospodarujące, jeżeli ich dochód nie przekracza kwoty 951 zł

 

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

Uchwała nr XLI/272/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020