Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z terenu Powiatu Nowosądeckiego

02/08/2016


PDF DRUKUJ

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z terenu Powiatu Nowosądeckiego”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian.

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy 40 osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego, zwolnionych z pracy
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, odchodzących z rolnictwa oraz przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem
z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy poprzez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2018r.

Rodzaje wsparcia:

Moduł I Doradztwo zawodowe

  • W ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego, weźmie udział w poradnictwie indywidualnym i grupowym oraz poradnictwie psychologicznym w celu opracowania najbardziej dostosowanego dla niego Indywidualnego Planu Działania

Moduł II Wsparcie psychologiczno- szkoleniowo-aktywizacyjne

                W ramach tego modułu oferujemy:

  • szkolenia zawodowe i studia podyplomowe mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych
  • płatne staże/ praktyki zawodowe/ subsydiowane zatrudnienie których celem będzie wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie szansy na znalezienie zatrudnienia
  • opiekę Mentora
  • dodatki relokacyjne

Moduł III Wsparcie szkoleniowo-doradczo-finansowe

Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, w tym szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych  do 23 000 złotych na osobę.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej to forma wsparcia skierowana do:

  • osób poniżej 30 roku życia
  • osób w wieku powyżej 50 lat
  • osób o niskich kwalifikacjach
  • kobiet
  • osób z niepełnosprawnościami

Do udziału w projekcie zapraszamy:

- osoby zwolnione z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu

- osoby zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy tj. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy

- osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Wyżej wymienione osoby muszą mieszkać i/lub pracować na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 262 27 02, 18 443 21 30 lub na stronie internetowej www.pcfe.powiat-ns.pl