Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakla wraz z budową tras wielofunkcyjnych w tym kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad

14/12/2017


PDF DRUKUJ

Numer Projektu: RPMP.06.03.02-12-0521/16
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

 

W dniu 21 lipca 2017 r., pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Miastem i Gminą Piwniczna-Zdrój, zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakla wraz z budową tras wielofunkcyjnych w tym kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad”.

 • Planowana całkowita wartość projektu wynosi  8 121 112,75 PLN
 • Dofinansowanie projektu wynosi nie więcej niż 5 993 413,28 PLN

Celem ogólnym projektu jest poprawa atrakcyjności miasta i gminy Piwniczna-Zdrój oraz wzmocnienie jej turystycznej i gospodarczej funkcji poprzez wykorzystanie istniejących zasobów i potencjału.

Termin realizacji; 2017-2019

Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj–wybuduj i obejmuje następujący zakres;

1.1. Zagospodarowanie terenu Nakła

 • Budowa ciągu spacerowo-biegowego o szerokości użytkowej nie mniej niż 2 m i łącznej długości nie mniej niż 1200 mb
 • Montaż ławek i koszy na śmieci – nie mniej niż 24 sztuki
 • Zagospodarowanie cmentarza choleryków poprzez budowę niskiego ogrodzenia (nie mniej niż 50 cm wysokości) wokół terenu cmentarza (nie mniej niż 50 mb) wraz z budową tablicy informacyjnej zawierającej dane o historii cmentarza
 • Budowa Pumptrack’ u o długości nie mniej niż 250 m
 • Budowa urządzenia do Street Workout’ u (Kalisteniki) nie mniej niż 1 zestaw
 • Urządzenie zieleni

1.2. Zagospodarowanie terenu po byłym zakładzie komunalnym

 • Utwardzenie placu nawierzchnią z kostki brukowej o łącznej powierzchni nie mniej niż 500 m2
 • Budowa oświetlenia w postaci latarni – nie mniej niż 8 sztuk
 • Montaż ławek i koszy na śmieci – nie mniej niż 5 sztuk
 • Budowa budynku zaplecza sanitarnego zapewniającą adekwatną obsługę dla przedmiotowej inwestycji i sąsiadującego z inwestycją pola namiotowego
 • Wykonanie przyłączy mediów (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna) umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zaplecza sanitarnego oraz urządzeń wymagających energii elektrycznej (np. nagłośnienie) związanych z planowanym sposobem zagospodarowania terenu (organizacja imprez masowych)

2. Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej teren Nakła z ul. Kościuszki

Powyższe zadanie składa się z 5 elementów, które charakteryzują się następującymi parametrami i wielkościami:

2.1. Budowa kładki pieszo-rowerowej

 • Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad – całkowita długość kładki nie mniej niż 140 mb, szerokość użytkowa nie mniej niż 5 m (nie mniej niż 2.5 m trasa rowerowa, nie mniej niż 2.5 m trasa biegowa), Klasa obciążenia: C wg PN-85/S-10030
 • Przebudowa skrzyżowania z ulicą Kościuszki – połączenie kładki z istniejącą siecią drogową
 • Budowa oświetlenia skrzyżowania i kładki w postaci latarni – nie mniej niż 4 sztuki

2.2. Budowa wielofunkcyjnej trasy biegowo-rowerowej odcinek 1 (dojazd do kładki, km 0+140-0+273)

 • Budowa trasy rowerowej o szerokości użytkowej nie mniej niż 2.5 m i łącznej długości nie mniej niż 133 mb
 • Budowa trasy biegowej o szerokości użytkowej nie mniej niż 2.5 m i łącznej długości nie mniej niż 133 mb
 • Budowa oświetlenia w postaci latarni – nie mniej niż 3 sztuki

2.3. Budowa wielofunkcyjnej trasy biegowo-rowerowej odcinek 2

 • Budowa trasy rowerowej o szerokości użytkowej nie mniej niż 2 m i łącznej długości nie mniej niż 607 mb
 • Budowa trasy biegowej o szerokości użytkowej 2 m i łącznej długości nie mniej niż 607 mb
 • Budowa oświetlenia w postaci latarni – nie mniej niż 11 sztuk
 • Montaż ławek i koszy na śmieci, zlokalizowanych wzdłuż chodnika – nie mniej niż 11 sztuk każdego elementu

2.4. Organizacja zjazdu na teren Nakła z DK 87

 • Budowa chodnika o szerokości użytkowej nie mniej niż 2 m i łącznej długości nie mniej niż 92.5 mb
 • Przebudowa drogi o szerokości użytkowej nie mniej niż 5 m i łącznej długości nie mniej niż 92.5 mb
 • Budowa nie mniej niż 40 miejsc parkingowych o wymiarach nie mniej niż 2.5 x 5 m
 • Budowa miejsca obsługi rowerzystów (MOR)- nie mniej niż 1 komplet
 • Budowa oświetlenia w postaci latarni – nie mniej niż 5 sztuk

2.4. Sieć kanalizacyjna

 • Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej o długości nie mniej niż 600 mb

W celu realizacji powyższych zadań, wyłoniony w drodze przetargu wykonawca, zobowiązany jest  do:

 1. Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i wykonawczy, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, Projekty technologiczne) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę, dla powyższych zadań.
 2. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o wcześniej opracowaną dokumentację projektową, mających na celu realizację powyższych zadań.
 3. Uzyskanie decyzji na użytkowanie wybudowanej infrastruktury.