Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Podpisano umowę na realizację projektu pn. „Dobra przyszłość - świetlice dla dzieci i młodzieży”

Podpisano umowę na realizację projektu pn. „Dobra przyszłość - świetlice dla dzieci i młodzieży”

30/04/2019

W dniu 30.04.2019 r.  w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Dobra przyszłość - świetlice dla dzieci i młodzieży” pomiędzy Fundacją Rozwoju Regionów z siedzibą w Nowym Sączu reprezentowaną przez Gerarda Zarębę – Prezesa FundacjiLidera projektu, a Miastem i Gminą Piwniczna – Zdrój z siedzibą w Piwnicznej- Zdroju reprezentowanym przez Dariusza Chorużyka - Burmistrza Piwnicznej –Zdroju - Partnerem nr 2

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „Dobra przyszłość - świetlice dla dzieci i młodzieży”

W ramach projektu utworzone zostaną łącznie trzy Placówki Wsparcia Dziennego w gminach Piwniczna Zdrój i Krynica Zdrój.

Oferta placówek:

 • Opieka na dziećmi 6 dni w tygodniu minimum 6 godzin dziennie
 • Opieka na dziećmi również w dni wolne od szkoły (soboty, ferie zimowe, wakacje)
 • Organizacja zajęć rozwijających co najmniej dwie z ośmiu kompetencji:
 1. Porozumiewanie w języku ojczystym,
 2. porozumiewanie się w językach obcych,
 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 4. kompetencje informatyczne,
 5. umiejętność uczenia się,
 6. kompetencje społeczne i obywatelskie,
 7. inicjatywność i przedsiębiorczość,
 8. świadomość i ekspresja kulturalna
 • Wsparcie psychologa, logopedy, pedagoga, terapeutów różnych specjalności oraz instruktorów zajęć edukacyjnych w zależności od potrzeb uczestników,
 • Pomoc w odrabianiu zadań i korepetycje,
 • Działania mające na celu wsparcie rodziców i rodzin; organizacja Szkoły dla rodziców oraz stałe wsparcie psychologa,
 • Codzienny poczęstunek i napoje dla wychowanków przebywających w placówce,
 • Organizacja różnego rodzaju wyjść do muzeów, teatrów, parków oraz wycieczki,
 • Organizowanie okolicznościowych spotkań integracyjnych dla dzieci i ich rodzin, np. Mikołajki, Dzień dziecka, Dzień rodziny.

Ponadto każda Placówka zapewnia materiały, przybory, urządzenia oraz profesjonalistów, którzy prowadzić będą zajęcia rozwojowe o tematyce:

 • artystycznej - elementy arteterapii, warsztaty filmowe, dziennikarskie, muzyczne, fotografia, rękodzieło, drama i teatr
 • kursy IT, w tym grafika komputerowa - tworzenie www, elementy programowania, korzystanie z Internetu do nauki i rozwoju
 • kursy językowe oparte o konwersacje i zabawy językowe,
 • robotyka i mechatronika - zajęcia z logiki, modelarstwo
 • warsztaty przedsiębiorczości - symulacje, gry, wsparcie lokalnego biznesu
 • warsztaty kreatywności i uczenia się - elementy szybkiego czytania, ćwiczenia koncentracji
 • warsztaty budowania postaw, m.in. komunikacja, postawa liderska, praca w zespole, wystąpienia publiczne, warsztaty asertywności

Partnerzy Projektu: Miasto i Gmina Krynica – Zdrój, Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój

Zasięg: Województwo Małopolskie

Planowany okres realizacji: 01.07.2019 - 30.06.2022 r.

Kwota dofinasowania: 3 767 654,25 zł

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Cel główny projektu: Celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania minimum 195 dzieci i młodzieży oraz ich minimum 150 rodziców/cz. rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - mieszkańców/uczniów jednej z 2 gmin Krynica -Zdrój, Piwniczna – Zdrój.

Kryteria udziału w projekcie:        

 • kryteria formalne na podstawie formularza zgłoszeniowego: wiek do lat 18,
 • zamieszkanie/status ucznia w gminie Krynica-Zdrój lub gminie Piwniczna - Zdrój, zgoda opiekuna prawnego na udział w projekcie,
 • dziecko/rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych

Preferowane do udziału w projekcie są osoby:

 • dzieci lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającego wielokrotnego wykluczenia wg rozdziału 3 pkt 13 Wytycznych realiz. EFS i EFRR 2014-2020 (m.in. klient opieki społecznej),
 • Osoby o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności,
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Osoby/rodziny korzystające z PO PŻ,
 • Osoby/rodziny zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych wg Wytycznych rewitalizacji w PO 2014-2020

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.

Placówki Wsparcia Dziennego zapewniają:

 • opiekę i pracę w oparciu o indywidualny plan wsparcia,
 • równoległą̨ pracę z rodzicami/opiekunami,
 • stałą współpracę z placówkami oświatowymi, leczniczymi, etc.
 • usługi w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej.

Galeria zdjęć

IMG_2998.JPG
IMG_3004.JPG
IMG_3015.JPG