Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

X Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 30.05.2019 r.

X Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 30.05.2019 r.

23/05/2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że X Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,
odbędzie w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI

CZEŚĆ I - WSTĘPNA

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 6. Oświadczenia radnych powiatowych.
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami i podmiotami pożytku publicznego za rok 2018.
 8. Sprawozdanie z przebiegu „Akcji zima 2018/2019”.  

CZEŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

 1. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały – opłata miejscowa.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej wysokości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty od nieruchomości z domkami letniskowymi lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr VII/43/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 r. 
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie byłego Zastępcy Burmistrza.
 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Przewodniczącej Rady Gminy Raciechowice.
 9. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.
 10. Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój.
 12. Uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju.

CZĘŚĆ III - KOŃCOWA

 1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania, opinie.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Musialski

 

Zawiadamiam, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 900

w sali narad Urzędu Miejskiego.

Program wspólnego posiedzenia Komisji Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów na X Sesję Rady Miejskiej.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący poszczególnych Komisji

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju