Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie dot. naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

Ogłoszenie dot. naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

23/05/2019

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju

na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52) 
na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

ogłasza nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023


do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - 3 ławników, w tym 2 do Sądu Pracy;

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 30 czerwca 2019 r.

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju,

pok. nr 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie. Można go uzyskać:

  • sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, pok. nr 15 w godzinach od 7.30 do 15.30,
  • w Biurze Rady Miejskiej pok. 10 w godzinach od 7.00 do 15.00,
  • na stronie internetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, www.piwniczna.pl
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Adam Musialski

Pobierz: