Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Nabór na stanowisko opiekuna w OPS w Piwnicznej-Zdroju

Nabór na stanowisko opiekuna w OPS w Piwnicznej-Zdroju

04/06/2019

Nabór na stanowisko opiekuna

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. B. Chrobrego 2

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

 

I. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:

- pielęgniarka dyplomowana,

- opiekunka domowa,

- opiekunka środowiskowa,

- opiekun medyczny,

- opiekun osoby starszej,

lub

wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej.

2. obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku braku obywatelstwa polskiego - posiadanie znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6. nieposzlakowana opinia,

II. Wymagania dodatkowe:

1. samodzielność, sumienność i obowiązkowość;

2. odpowiedzialność;

3. umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole);

4. wysoka kultura osobista,

5. doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,

6. prawo jazdy oraz własny środek transportu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. czynności higieniczno-pielęgnacyjne,

2. czynności gospodarcze,

3. czynności opiekuńcze,

4. czynności aktywizujące społecznie,

5. przygotowywanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia,

6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

7. bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentem rodziny, pozostałymi pracownikami OPS w Piwnicznej-Zdroju,

8. inne zadania zlecone przez Dyrektora.

IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. list motywacyjny;

2. życiorys – curriculum vitae;

3. kwestionariusz osobowy;

4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;

5. oświadczenia:

a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

6. dane kontaktowe.

Dokumenty dodatkowe- kserokopie:

1) referencje;

2) świadectwa pracy;

3) zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach;

4) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.

V. 1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie OPS Piwniczna-Zdrój, bądź wysłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na opiekuna”).

2. Termin przyjmowania ofert upływa 19 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

4. Złożonych dokumentów aplikacyjnych OPS Piwniczna-Zdrój nie zwraca, dane zbierane są wyłącznie na potrzeby rekrutacji.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 4464128