Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie Burmistrza Piwnicznej-Zdroju o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Burmistrza Piwnicznej-Zdroju o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

05/06/2019

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego


   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.),


z a w i a d a m i a m

 1. o podjęciu przez Radę Miejską w Piwnicznej-Zdroju uchwały Nr VIII/54/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „KICARZ” w Piwnicznej-Zdroju w zakresie zmiany zapisów zawartych w § 12 ust. 4 pkt 12 części tekstowej planu w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: „UT-3” i „UT-3a”;
 2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw. i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
   

   Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „KICARZ” w Piwnicznej-Zdroju w zakresie określonym wyżej - w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 20) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.


   Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski do wyżej wymienionego dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Burmistrza Piwnicznej-Zdroju, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 12 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@piwniczna.pl w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Piwnicznej-Zdroju.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,
 2. administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Piwnicznej-Zdroju, z siedzibą: 33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 20,
 3. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,
 4. składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.),
 7. składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
 8. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju: e-mail: inspektor@odo.info.pl.

 

Pobierz: