Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach przygranicznych Lučka i Głębokie

29/12/2015


PDF DRUKUJ

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach przygranicznych
Lúčka i Głębokie


Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury ochrony środowiska naturalnego miejscowości na obszarze przygranicznym w drodze dobudowy sieci kanalizacyjnych o odpowiedniej jakości oraz przyłączy. Projektowane budowle są  podziemne, inżynierskie, liniowe, zaliczone do podstawowej infrastruktury technicznej. 

 

Cele szczegółowe:
1.budowa kolektora  kanalizacyjnego  kanalizacji sanitarnej dla odprowadzania ścieków socjalno-bytowych
2. poprawa infrastruktury ochrony środowiska na obszarze przygranicznym poprzez usunięcia zagrożenia  intoksykacji otaczającego środowiska, 
3. podnoszenie poziomu życia i mieszkania miejscowej ludności oraz ogólne uatrakcyjnienie obu obszarów, 
5. podnoszenie świadomości  ludności w celu zwiększenia zainteresowania  ochroną środowiska,
6. rozszerzenie i zintensyfikowanie  współpracy transgranicznej  partnerów


Zakładany projekt jest integralną częścią długookresowej kompleksowej strategii wsi  Lúčka i Głębokie mającej na celu osiągnięcie trwałego rozwoju społeczno­ekonomicznego .Trasa rurociągów jest tak zaprojektowana , by umożliwić jak najkrótsze połączenie poszczególnych  odbiorców przez przyłącza  domowe, uwzględnia ona istniejącą zabudowę oraz stan perspektywiczny. 


Zakres rzeczowy projektu:

Partner Wiodący po stronie słowackiej – obec Lúčka. Budowa sieci  kanalizacyjnej we wsi  Lúčka a budowa przyłącza do stacji oczyszczania ścieków / ČOV/ Lipany o łącznej długości 3160 mb
Partner Projektu po stronie polskiej – Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój. Budowa sieci  kanalizacyjnej do wsi  Głębokie (obejmująca kolektory H1, T3, D1, C1,A1, T2 o łącznej długości 3452 mb wraz z przepompowniami ścieków  P2,P3,oraz modernizacją istniejącej pompowni na Łomnickim.

Realizowany projekt przyniesie natychmiastowy efekt dla docelowej grupy ludności mieszkańców wsi  Lúčka i  Głębokie które będą bezpośrednio korzystać z wyników  projektu. Wskutek  budowy sieci kanalizacyjnych w omawianych wsiach  będą stworzone warunki dla przyłączania gospodarstw domowych co jednoznacznie przyczyni się do podniesienia poziomu życia ludności i ochrony środowiska. Zwiększenie stopnia  ochrony środowiska będzie miało korzystny wpływ na krajobraz przyrodniczy omawianego regionu , a co za tym idzie i na wzrost jego atrakcyjności dla ruchu turystycznego, a więc projekt będze miał korzystny wpływ na drugą grupę docelową  - turystów i zwiedzający obszar docelowy.

Planowany okres realizacji projektu III kwartał 2009  III kwartał 2011