Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt pn. ZDOBĄDŹ WIEDZĘ – WYRÓWNAJ SZANSE

29/12/2015


PDF DRUKUJ

PROJEKT
ZDOBĄDŹ WIEDZĘ – WYRÓWNAJ SZANSE

Miasto i Gmina Piwniczna -Zdrój przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Instytucja Zarządzająca -Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)-Województwo Małopolskie- Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Tytuł projektu: Zdobądź wiedzę – wyrównaj szanse
Czas realizacji projektu od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2013 roku
Beneficjent projektu - Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój
REALIZOTOR – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, ul. Rynek 2, Tel/fax 18 446 41 83

Cel główny:

Poprawa szans edukacyjnych i jakości kształcenia dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Cele szczegółowe:

  1. Tworzenie warunków równych szans dla dzieci napotykających na bariery o charakterze środowiskowym ze SP Łomnica Zdrój, Wierchomla Wielka, Głębokie.
  2. Podniesienie jakości kształcenia poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i języka polskiego w wiejskich szkołach podstawowych Gminy Piwniczna – Zdrój
  3. Niwelowanie wad wymowy poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych z logopedii wykorzystujących nowoczesne metody terapii w szkołach wiejskich gminy Piwniczna -Zdrój
  4. Rozszerzenie oferty edukacyjnej ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i zajęć matematyczno-informatycznych klas IV –VI szkół podstawowych z terenów wiejskich Gminy Piwniczna – Zdrój
  5. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i rodziców w szkołach wiejskich podstawowych Gminy Piwniczna – Zdrój poprzez organizację dyżuru psychologa.
  6. Uatrakcyjnienie działań edukacyjnych oraz poznanie dziedzictwa kulturowego naszej ojczyzny poprzez organizację wycieczek krajoznawczo-poznawczych.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Załączniki do pobrania:

Deklaracja udziału w projekcie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PROJEKCIE ZDOBĄDŹ WIEDZĘ – WYRÓWNAJ SZANSE

KRYTERIA REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW z dnia 1 września 2011 roku

PREZENTACJA

______________________________________________________________________________________