Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego(...)

29/12/2015


PDF DRUKUJ

„Rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego Piwnicznej Zdrój. Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych” 

Termin realizacji 17.07.2009 – 31.12.2012rok

 

Cel główny projektu został sformułowany następująco: „Poprawa atrakcyjności miasta Piwniczna-Zdrój oraz wzmocnienie jego turystycznej i gospodarczej funkcji poprzez rewaloryzację obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego i zagospodarowanie bulwarów nad Popradem”.

Cele ogólne projektu to:

 • rozwój infrastruktury około turystycznej na terenie miasta Piwniczna-Zdrój,
 • rozwój oferty kulturalno-rozrywkowej miasta,
 • efektywne wykorzystanie miejskiej przestrzeni, poprawa jej jakości i funkcjonalności,
 • wzrost aktywności gospodarczej,
 • poprawa konkurencyjności miasta Piwniczna-Zdrój,
 • ożywienie życia społecznego w mieście Piwniczna-Zdrój,
 • wykorzystanie istniejącego potencjału miasta Piwniczna-Zdrój do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego.

W zakres rzeczowy projektu wchodzą kompleksowa rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego oraz zagospodarowanie przyległych do niego bulwarów nad Popradem, na które to działania składają się:

 • urządzenie placu zabaw dla dzieci,
 • urządzenie placu do gry w
 • budowa elementów małej architektury (ławki parkowe , pergola drewniana, kosze na śmieci, ławko-stoły,
 • budowa amfiteatru na około 250 osób,
 • nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej,
 • wykonanie nawierzchni na ciągach pieszych i jezdnych,
 • wykonanie murków betonowych wraz z obłożeniem kamieniem naturalnym,
 • wykonanie oświetlenia,
 • urządzenie plaży, pola namiotowego i przystani flisackiej,
 • budowa budynku gospodarczego (zaplecze sanitarno-higieniczne),
 • dostawa i montaż urządzeń skate-parku,
 • budowa boiska wielofunkcyjnego,
 • wykonanie ogrodzenia (wokół placu zabaw, wokół pola namiotowego, wokół boiska, wymiana ogrodzenia wokół Cmentarza Żydowskiego).

Projekt realizowany jest w mieście Piwniczna-Zdrój, w dzielnicy Zawodzie.

>>> Efekt realizacji projektu - rok 2012 r.

>>> Efekt realizacji projektu - rok 2012 r.

>>> Efekt realizacji projektu - rok 2013 r.

  W dniu 31.12.2012 roku zakończono realizację projektu „Rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego Piwnicznej Zdrój.  Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych” w ramach  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś Priorytetowa 6, Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat A; Projekty realizowane wyłącznie w ramach programu rewitalizacji.

Podjęte działania przyczyniły się do osiągnięcia założonego celu głównego jakim był „Poprawa atrakcyjności miasta Piwniczna-Zdrój oraz wzmocnienie jego turystycznej i gospodarczej funkcji poprzez rewaloryzację obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego i zagospodarowanie bulwarów nad Popradem”.

W ramach projektu zrewaloryzowano obszar zdrojowo-uzdrowiskowy oraz zagospodarowano przyległe do niego bulwary nad Popradem.  Podjęto następujące działania:

 • urządzono place zabaw dla dzieci,
 • urządzono  pole szachowe
 • wybudowano elementy małej architektury (ławki parkowe , pergole drewniane, kosze na śmieci, ławko-stoły)
 • wybudowano amfiteatr na około 250 osób,
 • wykonano nawierzchnię na ciągach pieszych i jezdnych,
 • wykonano murki betonowe wraz z obłożeniem kamieniem naturalnym,
 • wykonano oświetlenie obszaru,
 • urządzono plaże, pole namiotowe i przystań flisacką,
 • zainstalowano zaplecze sanitarno-higieniczne na polu namiotowym,
 • zmodernizowano  skate-park,
 • wybudowano boisko wielofunkcyjne,
 • wykonano ogrodzenie wokół placu zabaw, wokół pola namiotowego, wokół boiska,
 • wyremontowano most łukowy,
 • wykonano zabezpieczenie przeciwpowodziowe lewego brzegu rzeki Poprad,
 • urządzono Leśny Park Zdrojowy.

Efekty realizacji projektu:   ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Małopolska widać zmiany: ZWYCIĘŻYŁ PROJEKT Z MiG PIWNICZNA - ZDRÓJ