Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

29/12/2015


PDF DRUKUJ

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEKJSKICH 2007-2013

 

1. Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 1. Tytuł operacji: "Budowa obiektu sportowego pełniącego funkcje rekreacyjną, dydaktyczną i świetlicy środowiskowej"
 2. Cel operacji: Poprawa standardu życia mieszkańców tej miejscowości

2. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. 

 1. Tytuł operacji: „Rozbudowa i przebudowa budynku gminnego w Łomnicy Zdroju z przeznaczeniem na działalność kulturalno-turystyczną”
 2. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców przez zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez rozbudowę budynku gminnego w Łomnicy Zdroju z przeznaczeniem na działalność turystyczną.

Zdjęcia >> 

3. Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 1. Tytuł operacji: „Zagospodarowanie istniejących terenów urządzeń sportowych i zieleni w Wierchomli Wielkiej”
 2. Zadanie realizowane w dwóch etapach obejmuje remont boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki, budowę małej architektury oraz ogrodzenie terenu. 
 3. Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie bezpiecznych miejsc do rekreacji zarówno dla młodszego i starszego pokolenia mieszkańców oraz gości i turystów poprzez zagospodarowanie istniejących terenów ogólnodostępnych.

Zdjęcia >>

4. Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 1. Tytuł operacji: „Budowa świetlicy środowiskowej w Zubrzyku”
 2. Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie warunków dla rozwoju i aktywizacji działań społeczno-kulturalnych oraz nawiązywania kontaktów, poprzez budowę świetlicy środowiskowej w Zubrzyku.

Powstanie budynek dwukondygnacyjny, z wewnętrznymi instalacjami wod-can, wentylacją mechaniczną, c.o. wraz z kotłownią. Budynek w swym programie zawiera: wiatrołap, hol, salę komputerowa na 8 stanowisk, kotłownię, szatnię, toalety – w tym toalety dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie magazynowe, oraz sale spotkań w której jednocześnie może przebywać do 50 osób. W ramach projektu budynek będzie wyposażony.

Zdjęcia >>

5. Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 1. Tytuł operacji: „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie parkingu i miejsc rekreacyjnych wokół budynku gminnego pełniącego funkcję kulturalno-turystyczne oraz doposażenie budynku do działalności społeczno-kulturalnej” – jest to II etap rozbudowy budynku gminnego w Łomnicy Zdroju. 
 2. Cel operacji: Poprawa jakosci zycia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz tworzenie przyjaznej przestrzeni do nawiazywania kontaktów społecznych

6. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach Małych projektów.

 1. Tytuł operacji: Piwniczna - Zdrój i okolice - album fotograficzny promujący Gminę i okolice.
 2. Cel operacji: Wzmocnienie promocji i atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz zachowanie specyfiki i dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.

7.  Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

 1. Tytuł operacji: „Zagospodarowanie istniejącego placu targowego w Piwnicznej - Zdroju wraz z budową stałych miejsc sprzedaży w postaci stoisk handlowych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej.”
 2. Cel operacji: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska stałego w miejscowości Piwniczna –Zdrój        
 3. Okres realizacji 2012 – 2013r.

Przedmiotowa inwestycja, realizowana w Piwnicznej - Zdroju, spełnia wszystkie warunki określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 lipca 2011r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 . 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem targowisko stałe powinno być:

 • utwardzone;
 • oświetlone;
 • przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej;
 • wyposażone w: Koncepcja >>
  • odpływ wody deszczowej,
  • zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska – w przypadku naszego placu targowego, wszystkie stałe miejsca sprzedaży (5 straganów) będzie zadaszone
  • miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne –  powstanie budynek toalet dla sprzedających wraz z wbudowanym pomieszczeniem śmietnika;
  • podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że produkty rolno - spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska;- w naszym przypadku na produkty rolno spożywcze (np. )przeznaczone będą trzy stałe stanowiska sprzedaży.
  • zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska;
  • oznaczone nazwą „Mój Rynek”.

 

8. Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach małych projektów.

 1. Tytuł operacji: „Remont  infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie terenu nad zaporą Czercz w Piwnicznej - Zdroju”
 2. Cel operacji: Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy zaporze.
 3. Termin zakończenia realizacji: 31 maja 2013r.

9. Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach małych projektów.

 1. Tytuł operacji: "Jarmark Piwniczański - sposób na promocję produktów lokalnych"
 2. Cel operacji: Inicjowanie powstawania i wprowadzania na rynek produktów i usług stanowiących lokalne zasoby oraz ich promocja na obszarze LSR.
 3. Termin zakończenia realizacji 31.10.2013r. 

Jarmark Piwniczański >>

Fotorelacja z Jarmarku >>

Album Produktów >>

10. Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach małych projektów.

 1. Tytuł operacji: „Remont  infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie terenu nad zaporą Czercz w Piwnicznej - Zdroju”
 2. Cel operacji: Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy zaporze.
 3. Termin zakończenia realizacji: 31 maja 2013r.

Tablica informacyjna >>

 

11. Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach małych projektów.

 1. Tytuł operacji: Remont alejki spacerowej i miejsc wypoczynkowych na Śmigowskim w uzdrowisku Piwniczna –Zdrój."
 2. Cel operacji: Poprawa estetyki  infrastruktury publicznej i wzmocnienie jej funkcji rekreacyjno-turystycznej.
 3. Termin zakończenia realizacji: 30 października 2013r.
 4. Opis operacji: Operacja zakładała przywrócenie estetyki,  poprawę bezpieczeństwa, wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez remont alejki spacerowej w części uzdrowiskowej gminy na osiedlu Śmigowskie polegający na remoncie schodków na alejce i miejsc odpoczynku (ławek).

Zdjęcia >>

 

12. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. 

 1. Tytuł operacji: „Budowa placu zabaw we wsi Kokuszka"
 2. Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie bezpiecznych miejsc do rekreacji i nawiązywania kontaktów mieszkańców oraz turystów poprzez budowę placu zabaw..
 3. Termin zakończenia realizacji: 30 maj 2014r.
 4. Opis operacji: Operacja polega na wybudowaniu placu zabaw we wsi Kokuszka, na części działki nr 971.
 5. Teren placu zabaw podzielony jest na dwie strefy:                                                                                                         - strefa dla najmłodszych dzieci w wieku 0.5-5 lat- strefa dla "starszaków"                                             - powyżej 5 roku życia
 6. Elementy objęte zakresem operacji:
 • ogrodzenie terenu placu zabaw:
 • chodnik przy placu zabaw o powierzchni 28 m2
 • nawierzchnia placu zabaw: przy urządzeniach placu zabaw (zestawy zabawowe ) jest  nawierzchnia bezpieczna, amortyzującą upadek z wysokości. Poza nawierzchnią elastyczną, na pozostałej części placu zabaw zaprojektowano także nawierzchnie z kory o grubości 30cm.  
 • obrzeza placu zabaw- krawężniki gumowe,
 • mała architektura parkowa: ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem
 • zieleń: pomiędzy ławkami, na obwodzie placu zabaw zaprojektowano zieleń niską, strefa dla najmłodszych oddzielona została niewielkim płotkiem
 • wyposażenie placu zabaw:

            1. Zestaw do zajęć ruchowych - sztuk 1

            2. Karuzela - sztuk 1

            3.Belka balansująca - sztuk 1

            4. Stopnie balansujące - sztuk 1

            5. Bujak na sprężynie - sztuk 1

            6. Zestaw do zajęć ruchowych dla najmłodszych - sztuk 1

            7. Stolik z ławkami - sztuk 1

            8. Huśtawka wagowa - sztuk 2

            9. Huśtawka typu gniazdo - sztuk 1

            10. Wielofunkcyjna drabinka - sztuk 1

            11. Urządzenie typu lokomotywa - sztuk 1

Zdjęcia >> realizacja <<

Zdjęcia >> plac zabaw <<

Informacje > Plac zabaw we wsi Kokuszka <<

 

13. Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach małych projektów.

 1. Tytuł Projektu; „Remont zabytkowej studni w  Piwnicznej –Zdroju”.
 2. Cel projektu; Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowej studni w Piwnicznej - Zdroju.
 3. Opis operacji: Znajdująca się w centrum rynku Piwnicznej - Zdroju studnia, wraz z przylegającym do niej zieleńcem ograniczonym krawężnikami, od 30 czerwca 2008roku wpisana jest do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego. Pierwotnie studnia w tym miejscu zbudowana była w XVII w. i służyła do zaopatrywania w wodę mieszkańców Piwnicznej, pełniąc również funkcję zbiornika przeciw pożarowego. W czasie pożaru w 1876r. ówczesna obudowa studni spłonęła, uratowała się tylko figura św. Floriana. Obecna forma  architektoniczna studni wraz z jej obudową i zadaszeniem pochodzi z roku 1913, kiedy została odbudowana po zniszczeniu pożarem  w 1876 roku. Studnie nakrywa dach brogowy na rzucie kwadratu podparty czterema  masywnymi murowanymi filarami. W trójkątnych szczytach każdej połaci dachowej współcześnie malowane elementy dekoracyjne nawiązujące do historii miasta i studni oraz cechów rzemieślniczych. Dach zwieńczony ażurową wieżyczką nakrytą daszkiem iglicowym, w której umieszczona jest duża rzeźba św. Floriana, pochodząca z poprzedniej studni istniejącej w tym miejscu. Dach studni i wieżyczki pokryty gładką blachą ocynkowaną.
 4. Projekt swym zakresem obejmuje: Roboty przygotowawcze, Czyszczenie i malowanie konserwacyjne blachy pokrycia dachu i wieżyczki z naprawą uszkodzeń, Czyszczenie i malowanie konserwacyjne profili stalowych konstrukcji dachu, Czyszczenie i malowanie balustrady stalowej, Czyszczenie i malowanie konserwacyjne deskowania podsiębitek i sufitu nad studnią, Renowacja tynków na cembrowinie i filarach studni z malowaniem elewacji, Renowacja cokolika kamiennego na cembrowinie i filarach studni, Renowacja konserwatorska drewnianej figury św. Floriana
 5. Efektem projektu ma być przywrócenie estetyki i zabezpieczenie przed niszczeniem zabytkowego obiektu.
 6. Termin zakończenia: 31 maja 2014r.

Zdjęcia >>

 

14. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach Małych projektów.

 1. Tytuł operacji: ”Przygotowanie i wydanie albumu fotograficznego promującego Gminę Piwniczna-Zdrój”
 2. Cel operacji: „Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez przygotowanie i wydanie albumu fotograficznego promującego gminę Piwniczna-Zdrój”.

Pobierz >> Album fotograficzny „Kraina Popradem opasana” wydanie II


15. Tytuł. „Remont połączony z modernizacją gminnego szlaku rowerowego i miejsc wypoczynkowych w Piwnicznej –Zdrój”                                                   

Zakończono realizację zadania pn. „Remont połączony z modernizacją gminnego szlaku rowerowego i miejsc wypoczynkowych w Piwnicznej –Zdrój” współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Oś 4 Leader 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów PROW 2007-2013. 

Celem zadania było zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz bezpieczeństwa turystów i mieszkańców poprzez remont połączony z modernizacją odcinka gminnego szlaku rowerowego oraz miejsc wypoczynkowych. 

Zadanie dotyczyło remontu połączonego z modernizacją ok. 100 mb szlaku rowerowego z zastosowaniem płyt betonowych o wymiarach 100 x 75 cm x 12 cm ułożonych w dwóch pasach (uzupełnienie płytami ubytków, nierówności, wyrw na przebiegu szlaku) oraz modernizację miejsc odpoczynku (wykonanie i montaż ławek).  

Efektem będzie zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa infrastruktury turystycznej, która wpłynie na poprawę, jakości życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności turystycznej całej miejscowości oraz rozwój produktów turystycznych (turystyki rowerowej).

Przedmiotowa operacja jest kolejną realizowaną przez Miasto i Gminę Piwniczna -Zdrój, która przyczynia się do poprawy życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości.  Szlak rowerowy przebiega przez teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego.  Szlaki turystyczne na terenie gminy, zarówno piesze i rowerowe, są najbardziej popularną i dostępna infrastrukturą turystyczną na terenie gminy a turystyka rowerowa jest głównym produktem turystycznym tego regionu. Istniejące szlaki rowerowe wymagają poprawy ich stanu technicznego. Szczególnie te łatwiejsze o niewielkim stopniu trudności, z których korzystać mogą całe rodziny, powinny być bezpieczne.  Przedmiotowa operacja polegającą na remoncie połączonym z modernizacją najbardziej niebezpiecznych fragmentów gminnego szlaku rowerowego oznaczonego kolorem brązowym (przebieg: Piwniczna - Jarzębaki - Łomnica - całkowita długość 10km, różnica wysokości 373/640mnp.) oraz miejsc wypoczynkowych na jego przebiegu (ławek) przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy, poprawy bezpieczeństwa turystów(rowerzystów).

Koszt całkowity zadania ok. 21 800zł. Dofinansowanie wynosi ok. 14 800zł.

Zdjęcia >>