Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt "INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

29/12/2015


PDF DRUKUJ

 

                                            

PROJEKT

„ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

REALIZOWANEGO W 5 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIG PIWNICZNA ZDRÓJ 

Od 3 września 2012 roku pięć szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój przystąpiło do realizacji rocznego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych „.    

Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna  - Zdrój oraz zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno wychowawczo profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi; stworzenie w szkołach objętych wsparciem odpowiednich warunków, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne. Projekt ma na celu zminimalizowanie trudności w uczeniu się uczniów objętych wsparciem jak również zwiększenie możliwości rozwijania zainteresowań i pasji wśród uczniów biorących udział w zajęciach oraz poprawę wad postawy i wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną u dzieci.

Rekrutacja dzieci kwalifikujących się do udziału w projekcie w każdej ze szkół trwała od początku roku szkolnego do 20 września br.

   W każdej ze szkół w ramach projektu zaplanowano różnorodne zajęcia, dzieci uczestniczyć będą m.in. w:

  • zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w formie koła muzycznego, recytatorsko teatralnego, artystycznego, muzyczno – ruchowego,
  • zajęciach dla uczniów szczególnie uzdolnionych - twórcze, humanistyczne, matematyczne,
  • gimnastyce korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęciach na salce gimnastycznej oraz w przypadku dwóch szkół podstawowych – również na basenie,
  • zajęciach logopedycznych,
  • zajęciach socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami matematycznymi,

Każda ze szkół biorących udział w projekcie zostanie doposażona w szereg pomocy dydaktycznych takich jak: programy multimedialne, gry, książki, plansze edukacyjne, środki dydaktyczne do nauki j. polskiego czy matematyki. 

Zajęcia organizowane w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych„ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uatrakcyjniły ofertę edukacyjną szkół, korzystnie wpłynął również na rozwój dzieci.