Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt "SZKOŁA DAJE SZANSE"

29/12/2015


PDF DRUKUJ

Projekt pn. „Szkołą daje szansę” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych przez Fundację Europa + w partnerstwie z Miastem i Gminą Piwniczna-Zdrój.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia 100 uczniom Gimnazjum w Łomnicy:

  1. Dyżur doradcy zawodowego – doradztwo edukacyjno-zawodowe – 20h/mies. indywidualne przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej;
  2. Indywidualne zajęcia wyrównawcze/korekcyjno-kompensacyjne dla 15 osób w danym roku szkolnym po 4 h/miesięcznie. Celem zajęć będzie pomoc uczniom w przezwyciężeniu trudności, w tym w nauce, i umożliwienie im prawidłowego funkcjonowania w klasie oraz osiągania pozytywnych wyników w nauce. Programy zajęć zostaną dostosowane indywidualnie do potrzeb danego uczestnika;
  3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze dla uczniów ze średnią poniżej 4,0 – 8 grup w roku szk., gr. ok. 6-os. z zakresu: matematyki, ICT, biologii, chemii, j. ang. oraz j. pol. Celem zajęć będzie podniesienie poziomu wiedzy z danego przedmiotu poprzez stosowanie zintensyfikowanej edukacji dla uczniów objętych wsparciem;
  4. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – dla uczniów szczególnie zdolnych, prowadzone przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy – 8 grup/rok szk. x 4h/mies., grupy ok. 6-os. z zakresu: matematyki, fizyki, biologii, chemii, j. ang. oraz j. pol.;
  5. Kółka zainteresowań, 5 grup ok. 10-os./rok. szk., z zakresu m.in. dziennikarstwa, zagadnień teatralnych, przedsiębiorczości, przyrody, nowych technologii itp. Celem będzie pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, inspirowanie ich do aktywności twórczej, samodzielnego myślenia, kształtowanie postawy poznawczej, krytycznej wobec rzeczywistości, umiej. poszukiwania informacji i interpretowania ich;
  6. Wyjazdy edukacyjne – o zakresie tematycznym zgodnym z tematyką kółek zainteresowań, np. Centrum Nauki Kopernik w W-wie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w K-wie, teatr itp. będą traktowane jako aktywne formy zdobywania wiedzy. W ramach wyjazdu zapewnimy transport, opiekę, wyżywienie, bilety, ubezpieczenie (jeden wyjazd w semestrze);
  7. Kurs I pomocy przedmedycznej – 4 grupy 10-osob. w danym roku szk., kursy 20-godz. Celem zajęć będzie zapoznanie uczniów z zasadami udzielania I pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego;
  8. Wakacyjne obozy wyjazdowe dla 40 uczniów w danym roku szkolnym (wakacje 2013 oraz 2014 r.) rozwijające umiejętności językowe (7 dni, w tym co najmniej 4 lekcje j. ang./dz., zajęcia język. wyłącznie po angielsku, duża dawka konwersacji, materiały, opieka, wyżywienie, zakwaterowanie), 2 grupy 20-os.

Okres realizacji: od 01 I 2013 do 30 VI 2015 r.

Strona internetowa: http://www.sds.europaplus.pl/

Pobierz: