Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Centra aktywnego wypoczynku w tym trasy biegowo-rowerowe

29/12/2015


PDF DRUKUJ

CENTRA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W TYM TRASY BIEGOWO-ROWEROWE – ETAP I

Do dnia 31 marca 2015 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie tras biegowych wraz infrastrukturą turystyczną na górze Kicarz.

Opracowanie ww. dokumentacji technicznej dla projektu partnerskiego, w ramach Klastra Aktywnej Turystyki, którego MiG Piwniczna-Zdrój jest członkiem, pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku w tym Trasy Biegowo-Rowerowe” dofinansowane jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 9: Pomoc Techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poniżej prezentacja Koncepcji Programowo-Przestrzennej:

 - koncepcja zagospodarowania obszaru wraz z propozycją połączeń komunikacyjnych z drogami lokalnymi, w obrębie całego obszaru stanowiącego przedmiot opracowania, wskazanie lokalizacji atrakcji turystycznych i elementów infrastruktury, w tym w szczególności: punktów widokowych, tras i połączeń, elementów małej architektury, naniesiony na mapę zasadniczą

- koncepcja formy połączeń komunikacyjnych w formie rozwiązań typowych w zależności od nawierzchni i dostępnej szerokości, wraz ze wskazaniem charakteru, elementów infrastruktury, sposobu wykończenia, prezentowana w formie cząstkowych rzutów, charakterystycznych przekroi i profili terenowych, wizualizacji odcinka ścieżki w skali zależnej od typu i gabarytów (1:100, 1:200),

- koncepcja obiektów małej architektury - w formie wizualizacji komputerowych i rysunków koncepcyjnych

Pobierz: