Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Odpady komunalne

18/03/2016


PDF DRUKUJ

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej - Zdroju zwraca się z prośbą o wystawianie worków z odpadami (z naklejonymi kodami) przed posesję, wzdłuż drogi głównej do godziny 7.00 w dniu odbioru odpadów.

ODPADY Z TERENÓW ZAMIESZKAŁYCH

Zgodnie z zawartym porozumieniem Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

Opłata za gospodarowanie odpadami pobierana od mieszkańców nie zależy od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwniczne-Zdroju, a uchwalona jest w drodze Uchwały Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój nr XXXI/187/16 z dnia 25 listopada 2016 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych odpady odbierane są według ustalonego harmonogramu dostępnego TUTAJ.

Z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są odpady zmieszane i odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, biodegradowalne).

Pozostałe tj. odpady elektryczne i elektroniczne, odpady remontowo budowlane, przeterminowane lekarstwa, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, meble można dostarczać na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dla mieszkańców indywidulanych (w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój pok. 17 i 18):

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Uzasadnienie zmiany deklaracji

ODPADY Z TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju odbiera również odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych tj. firmy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, sklepy, szkoły itp., wlecieli domków kempingowych z terenu Piwnicznej-Zdroju.

Odpady odbierane zgodnie z harmonogramem lub w miarę potrzeb na zgłoszenie telefoniczne.

Załączniki: