Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Dziedzictwo obok mnie- ochrona i promocja Międzykulturowego Szlaku Turystycznego Pogranicza Polsko-Słowackiego

14/06/2017


PDF DRUKUJ

Dziedzictwo obok mnie- ochrona i promocja Międzykulturowego Szlaku Turystycznego  Pogranicza Polsko-Słowackiego

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – mikroprojekty

Celem ogólnym realizowanego mikroprojektu jest rozwój i wzmocnienie działań przyczyniających się do ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego pogranicza jakim jest Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego.

Cele szczegółowe;

  • Wzmocnienie wspólnych działań przyczyniających się rozpowszechniania informacji i wiedzy o istniejących atrakcjach i produktach turystycznych pogranicza polsko- słowackiego poprzez opracowanie i wdrożenie polsko-słowackiej gry miejskiej oraz questingu.  
  • Wzrost atrakcyjności i ochrony Międzykulturowego Szlaku Turystycznego Pogranicza Polsko-Słowackiego poprzez modernizację otoczenia zabytkowej studni w Piwnicznej zlokalizowanej na przebiegu  szlaku.

1. Planowany termin realizacji;

od 1 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2017

2. Przedmiotem projektu jest realizacja następujących zadań:

Zadanie 1 ; Opracowanie i organizacja polsko-słowackiej gry miejskiej oraz questu.

Zadanie koncentruje się na polsko-słowackiej osi głównej Piwniczna Rynek (zabytkowa studnia) – Hraniczne (kościół). Proponujemy wzbogacenie istniejącego już traktu o nowe atrakcje integrujące polską i słowacką społeczność:

a) polsko-słowacka gra miejska – o charakterze integracyjno -  rekreacyjnym

b) polsko-słowacki quest turystyczny – czyli nowoczesna forma turystyki, bardzo popularna, łącząca całe rodziny i społeczności, opracowany na bazie gry polsko-słowackie

Zadanie 2. Zagospodarowanie otoczenia zabytkowej studni w Piwnicznej-Zdroju.

Roboty budowlane polegają na;  wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni utwardzonej,  utwardzeniu terenu i wprowadzeniu nowej nawierzchni,  rewitalizacji i założenie nowej zieleni, montaż elementów małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery. Projekt robót przewiduje utrzymanie historycznego układu zieleni i alejek. Doprojektowuje się dodatkowe nawierzchnie utwardzone.

Zadanie 3; Zarządzanie i promocja projektu

 

3. Przewidywane koszty
Planowany całkowity koszt projektu wynosi  69 974,70 € w tym;
Planowana wartość dofinansowania;

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (71,45%)  49 996,92 €
  • Budżet Państwa (5%)  3 498,73 €
  • Wkład własny  (23,55%) 16 479,05 €

4. Rezultaty osiągnięte po zakończeniu realizacji projektu;

Wspólne działania i integracja mieszkańców, młodzieży z obu stron granic podczas opracowania   i wdrażania polsko-słowackiej gry miejskiej i questingu, przyczyniła się do ochrony i promocji wspólnych zasobów kulturowych i przyrodniczych w szczególności Międzykulturowego Szlaku Turystycznego Pogranicza Polsko-Słowackiego. Efektem podjetych działań jest wzrost wiedzy i świadomości o istniejących walorach turystyczno-rekreacyjnych i kulturowych pogranicza oraz wypromowanie bardzo złożonego produktu turystycznego opartego na  Międzykulturowym Szlaku Turystycznym Pogranicza Polsko-Słowackiego.

Przeprowadzona gra mijeska oraz wydany questing rowerowy, ukształtował pozytywny wizerunek miast pogranicza jako miejsca przyjaznego o wielu walorach,  w którym warto mieszkać, pracować i odpoczywać.

Wartością dodaną realizowanego projektu było powstanie nowej formy działań promujących i chroniących dziedzictwo,  które bezpośrednio i aktywnie angażuje mieszkańców, młodzież, turystów, przyczyniając się do wzrostu świadomości i wiedzy na temat istniejącego i otaczającego nas dziedzictwa.

Dzięki pracom renowacyjnym przy zabytkowej studni w centrum piwniczańskiego rynku, polegajacych na zagospodarowaniu otoczenia zbytkowej studni, wzmocniona została jej atrakcyjność i zachowane zostało dziedzictwo kulturowe.

 

Adres i kontakt;
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Ul. Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój

www.piwniczna.pl
e-mail; gmina@piwniczna.pl
Tel. 18 4464043, fax 18 4464186

Adres strony z informają o projekcie; http://www.piwniczna.pl/pl/1600/0/dziedzictwo-obok-mnie-ochrona-i-promocja-miedzykulturowego-szlaku-turystycznego-pogranicza-polsko-slowackiego.html