Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

21/11/2016


PDF DRUKUJ

Cel ogólny projektu

Podniesienie atrakcyjności Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz jakości życia jej mieszkańców poprzez utworzenie kompleksowego systemu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze objętym projektem, umożliwiającego poprawę stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie ryzyka jego zanieczyszczenia oraz wypełnienie obowiązujących uregulowań polskich i unijnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Cel bezpośredni projektu

Cele bezpośrednie projektu opisują planowane efekty inwestycji i pożądane bezpośrednie rezultaty jej wdrożenia. Określają, co ma być osiągnięte dzięki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i jakie jego skutki są najbardziej oczekiwane przez Wnioskodawcę.

Do celów bezpośrednich projektu należą:

  • podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,
  • rozwój komunalnej infrastruktury kanalizacyjnej i poprawa jej stanu,
  • zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków,
  • dostosowanie systemu gospodarki wodno-ściekowej do wymagań uregulowań polskich i unijnych, w szczególności do zapisów dyrektywy unijnej 91/271/EWG97.

Opis i zakres inwestycji

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” zakłada ;

Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Piwnicznej-Zdroju poprzez dobudowę dwóch reaktorów biologicznych „BIOCOMPACT” wraz z infrastrukturą techniczną  w miejscowości Piwniczna-Zdrój. Ponadto, oczyszczalnia zostanie wyposażona w instalację fotowoltaiczną, produkującą prąd na potrzeby obiektu oraz,

Budowę kanalizacji na terenie aglomeracji Piwniczna-Zdrój polegającą na budowie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Piwniczna-Zdrój:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piwnicznej-Zdroju – Borownice;
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piwniczna-Zdrój – Międzybrodzie.

Koszty projektu

Planowana całkowita wartość projektu pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” wynosi 8 526 280,00 złotych brutto.

Wysokość dofinansowania – wkład Funduszy Europejskich (Fundusz Spójności)-  wynosi 4 462 500,00zł.