Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łomnicy Zdrój w gminie Piwniczna-Zdrój Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0258/16

14/06/2017


PDF DRUKUJ

W dniu 7 czerwca 2017 roku, pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Miastem i Gmina Piwniczna-Zdrój została podpisana umowa nr RPMP.04.03.02-12-0258/16-00-XVII/66/FE/17 o dofinansowanie projektu; Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łomnicy Zdrój w gminie Piwniczna-Zdrój, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 4 regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

.          Założono, że realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

  • Poprawa jakości powietrza na terenie gminy;
  • Zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy;
  • Poprawa ogólnego stanu środowiska na terenie gminy, zapobieganie degradacji walorów naturalnych obszaru;
  • Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, podniesienie ich warunków bytowych, zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej położonym  na terenie gminy Piwniczna-Zdrój.

W ramach  inwestycji zaplanowano  docieplenie budynku o zróżnicowanej wysokości (max. 15,50m), wraz z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz modernizację wewnętrznej instalacji c.o

            Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 770 861,93 PLN.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 29.12.2017r.