Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

XI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 27.06.2019 r.

XI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 27.06.2019 r.

19/06/2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,
odbędzie w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI

CZEŚĆ I - WSTĘPNA

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 6. Oświadczenia radnych powiatowych.
 7. Informacja na temat przygotowania Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do sezonu letniego.

CZEŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

 1. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju wotum zaufania.
 1. Debata nad raportem o stanie Gminy Piwniczna-Zdrój w 2018 roku.
 2. Podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2018.
 1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
 2. opinia Komisji Rewizyjnej
 3. opinia Komisji Finansów i Gospodarki
 4. opinia Komisji Społecznej
 5. dyskusja
 6. podjęcie uchwały.
 1. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2018.
 1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej
 2. opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o absolutorium
 3. podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwnczna-Zdrój na rok 2019.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały – stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój i inne organy od dnia 1 września 2019 r.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój i inne organy od dnia 1 września 2019 r.
 6. Uchwała w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023. 
 7. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z uzdrowiskowej pijalni wody mineralnej „Pijalnia Artystyczna” w Piwnicznej-Zdroju.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Leśnego Parku Zdrojowego na górze Kicarz w Piwnicznej-Zdroju.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze ścieżki ruchowej w Leśnym Parku Zdrojowym na górze Kicarz w Piwnicznej-Zdroju.
 10. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Zubrzyku.
 12. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości.

CZĘŚĆ III - KOŃCOWA

 1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania, opinie.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Musialski

 

Zawiadamiam, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 900

w sali narad Urzędu Miejskiego.

Program wspólnego posiedzenia Komisji Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów na XI Sesję Rady Miejskiej.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący poszczególnych Komisji

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

 

Pobierz: